JavaScript Menu by Deluxe-Menu.com
Aftale om fleksibel udlejning
 
Tip en ven

 
Juli 2017 

Greve Boligselskabet har fornyet aftalen med Greve Kommune om en mere fleksibel udlejning af de ledigblevne boliger. Ordningen trådte i kraft den 1. januar 2013 og blev således forlæget den 1. juli 2017, gældende til udgangen af juni 2021.

 

 
Aftalen mellem Greve Kommune og Greve Boligselskab om fleksibel udlejning af almene boliger.
 

Aftalen omfatter Gersagerparken, Søjlegården, Hegnsgården, Tjur- og Tejstgården, Tjørnelyparken, Bøgehegnet 3, Enghusene, Grevehaven, Vestervang, Eghøj, Byagerparken, Byagerlunden, Elkærparken og Tinggårdsvænget.
 
Boligselskabets oprykningsventeliste (lejernes fortrinsret) håndteres efter gældende regler. Derudover stiller boligselskabet efter behov op til hver fjerde ledigblevne bolig (25%)1 til rådighed for kommunal anvisning jf. § 59, stk. 1 i lov om almene boliger
 
Boligselskabet udlejer minimum 10 procent af de ledigblevne boliger til boligsøgende på den almindelige venteliste.
 
Familier med et eller flere børn har fortrinsret til boliger med tre eller flere rum. Ægtepar og hermed sidestillede par kan søge tre rums boliger på lige fod med børnefamilier med et eller flere børn.
 
 
Udlejning efter de særlige kriterier
Boligselskabet kan udleje med op til 65 procent af de ledige familieboliger efter særlige kriterier til de boligsøgende.
 
Formålet med udlejning efter de særlige kriterier er, at understøtte en hensigtsmæssig beboersammensætning i det konkrete boligområde.
 
I forbindelse med boliggodkendelse vurderer Greve Kommune, om betingelserne for at have opnået bolig via de særlige kriterier er opfyldt.
 
Boligselskabet bestræber sig på at udleje de ledige boliger med 1/3 til hvert af punkterne 1, 2, 3. Rækkefølgen er desuden prioriteret således, at udlejning efter de særlige kriterier sker efter anciennitet på ventelisten, dog således at beboersammensætningen lokalt søges styrket så borgerne har gensidig glæde af hinandens naboskab. Både kontraktindehaveren og dennes ægtefælle/samlever skal samlet set opfylde enten kriterie 1, 2 eller 3.
 
 
De særlige kriterier:
 
1. Boligsøgende med bopæl i Greve Kommune som har et ændret boligbehov:

  • Ved samlivsophør, hvor der er børn under 18 år tilbydes bolig med henblik på, at forældrene har mulighed for at etablere en ny fast base for børnene så tæt på det vante nærmiljø som muligt.
  • Unge, som for første gang ønsker at flytte hjemmefra eller nærmere (kortere transporttid eller afstand) uddannelsessted eller arbejde.
  • Ældre over 55 år og/eller handicappede, som til tide ønsker at flytte til en bolig, der er mere egnet som ramme om et liv som ældre. I Gersagerparken og Hegnsgården kan enlige anvises en tre rums bolig og par en fire rums bolig.
 
2. Boligsøgende med særlig tilknytning til Greve Kommune, som eksempelvis har boet i kommunen tidligere eller har børn eller forældre i kommunen2. Punktet omfatter følgende personer:
 
  • Unge, som ønsker at flytte tættere (kortere transporttid eller afstand) på uddannelsesinstitutionen i Greve Kommune eller nærområdet
  • Familier, hvor både kontraktindehaveren og dennes ægtefælle/samlever har fast tilknytning til arbejdsmarkedet (minimum 25 timer ugentligt, undtaget personer i flexjob) og minimum en af de voksne har arbejde i Greve Kommune eller nærområdet
3. Udenbys- og indenbys boligsøgende:
  • Familier, hvor både kontraktindehaveren og dennes ægtefælle/samlever har fast tilknytning til arbejdsmarkedet (minimum 25 timer ugentligt, undtaget personer i flexjob) og derved kan antages generelt at styrke beboersammensætningen

 
Aftalen er tidsbegrænset til 4 år og gælder fra den 1. juli 2017 til den 30. juni 2021, hvor aftalen ophører og kan genforhandles3. Hvis der er enighed mellem parterne kan aftalen ændres i aftaleperioden.
 
Alle tidligere aftaler om fleksibel udlejning er afløst af denne aftale.
 
 
Noter:
 
1 For ungdomsboliger anviser Greve Kommune 25 procent. Boliger, der skifter lejer ved bytning medregnes ikke i grundlaget for ledigblevne boliger.
 
2 Det er en forudsætning, at borgerne nævnt under punkt 2 og 3 har et stabilt flyttemønster. Årsagen til et eventuelt hyppigt flyttemønster vurderes konkret. Hvis et hyppigt flyttemønster er forårsaget af flytninger som følge af ansættelser i særlige jobs betragtes forudsætningen som opfyldt.
 
3 Aftalen kan genforhandles, hvis der fortsat ses at være et behov for en boligsocial indsats i de i aftalen berørte afdelinger