JavaScript Menu by Deluxe-Menu.com
Kort om beboerdemokratiet
 
Tip en ven
Greve Boligselskab er et selvstændigt alment boligselskab, hvor beboerne har direkte indflydelse på de beslutninger der berører og danner rammen om din bolig.

Hvem bestemmer?
Greve Boligselskabs øverste myndighed er repræsentantskabet. De repræsentanter, som sidder i repræsentantskabet, er valgt på de årlige afdelingsmøder som er afdelingens bestyrelsesmedlemmer. Repræsentantskabet nedsætter en organisationsbestyrelse, som har det overordnede ledelsesansvar for boligorganisationen og dens afdelinger.

Afdelingsmødet/ beboermøde
Hvert år indkaldes beboerne i en boligafdeling til et møde, hvor alle vigtige beslutninger vedrørende afdelingens drift behandles og vedtages. Det er på afdelingsmødet, at beboerne beslutter, hvilke arbejder og aktiviteter, der skal sættes i værk i afdelingen i det kommende år. Beboerne vælger på afdelingsmødet en afdelingsbestyrelse, der skal varetage afdelingens interesser.

Afdelingsbestyrelsen
Afdelingsbestyrelsen vælges på det årlige afdelingsmøde og er som hovedregel valgt for to år og vælges ikke i samme år. Bestyrelsens arbejdsopgaver er at sætte sig ind i afdelingens drift og forelægge forslag til arbejder og aktiviteter for beboerne på det årlige afdelingsmøde. Bestyrelsen har herefter ansvaret for, at de vedtagne forslag føres ud i livet. Det er tillige bestyrelsens opgave at varetage beboernes interesser på det årlige repræsentantskabsmøde.

Koordineringsudvalget
For at sikre det størst mulige samarbejde og støtte afdelingerne imellem har Greve Boligselskab nedsat et koordineringsudvalg bestående af alle afdelingsformænd og boligselskabets bestyrelse. Ud over dette samarbejde og erfaringsudveksling har udvalget opgaven med at planlægge de to årlige repræsentantskabsmøder.

Repræsentantskabet
Repræsentantskabet er boligorganisationens øverste myndighed. Repræsentanterne består af selskabets bestyrelse og min. 3 repræsentanter fra alle boligafdelinger. Alle øvrige afdelingsbestyrelsesmedlemmer og suppleanter bliver inviteret til mødet, dog uden stemmeret. jf. vedtægterne. Det er dette organ, der varetager boligorganisationens overordnede anliggender som f.eks. byggepolitik, køb/salg af boliger, godkende årsregnskaberne og vælger selskabets bestyrelse. Greve Boligselskab afholder 2 årlige repræsentantskabsmøder, hvoraf det ene afholdes som temamøde vedrørende aktuelle emner der berører afdelingernes arbejdsområde.

Boligselskabets bestyrelse.
Selskabs-/organisationsbestyrelsen består af fem medlemmer. Bestyrelsen har ansvaret for selskabets drift, udlejning, regnskaber, lejefastsættelse og den daglige administration som indeholder det praktiske arbejde med udlejning, huslejeopkrævning, udarbejdelse af regnskaber, teknisk rådgivning m.v.